Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Dílna

animace - hlouček

Dílna k výukovému balíčku Pozor jed!

Pokus s toxickým nálevem

Pokus na téma účinku toxické látky je variantou oblíbeného pokusu vypěstování prvoků v zahnívajícím nálevu. Cílem pokusu je prokázat, že v senném nálevu, který obsahuje toxický přípravek, nedojde k rozmnožení prvoků.
Tímto pokusem podáme žákům jasný důkaz, jak cizorodé, přesto běžně používané látky mohou i v malém množství výrazně změnit vztahy v přírodě.

Pomůcky

zavařovací sklenice s víčky, biologický materiál (několik hrstí suchého sena, listy, části rostlin, bahno, voda), toxický přípravek Savo, pipeta, injekční stříkačka či kapátko, mikroskop, kousek vaty, samolepky, tužka.

Postup

Rozhodneme se, zdali pokus pojmeme jako kolektivní práci celé třídy, nebo jako skupinovou práci. S tímto ohledem připravíme patřičné množství pomůcek. Biologický materiál k pokusu můžeme žákům předložit přímo, nebo ho lze opatřit jako jeden z úkolů při práci s výukovým balíčkem Pozor jed, či v rámci jiného předmětu např. během botanické vycházky. Následně vyrobíme senný nálev.

Jak vyrobit senný nálev?

Některé prvoky, zejména nálevníky, lze získat z velmi znečištěné vody, nejlépe z vody, ve které dochází k hnilobným procesům a obsahuje dostatek bakterií - potravu pro nálevníky (znečištěné tůňky, odpadní stoky, malé vodní plochy s hnilobným zápachem). Pro chov trepek a jiných nálevníků se často úspěšně používá nálev na hnijících látkách - salátový a senný nálev.

dílna - Pokus s toxickým nálevem - otevřít foto

V odborné literatuře a ve volně dostupných zdrojích na internetu je uváděno několik návodů na přípravu senného nálevu, pro ukázku vybíráme jeden z nich: -hrst sušeného sena dáme do zavařovací lahve a přelijeme vodou (z tůně, znečištěného rybníka, hnilobné tůňky). Někteří autoři uvádějí, že je možné použít vodovodní vodu, některé pokusy s použitím této vody však byly v pěstování nálevníků neúspěšné. V případě, že nemáte k dispozici jinou než vodovodní vodu, je dobré ji převařit nebo nechat alespoň 24 hodin odstát. Přidáme i rozkládající se rostliny, listy, trochu bahna. Lahev přikryjeme hodinovým sklem, víčkem nebo Petriho miskou a necháme při pokojové teplotě. Po 3-4 dnech začne nálev zahnívat a na jeho povrchu se vytvoří blanka. Již po týdnu je možné zaznamenat v kultuře první nálevníky, jejichž počet a druhová rozmanitost roste. Po 14 dnech odebereme 2/3 sena, aby mohly hnilobné procesy pokračovat. Zástupci některých nálevníků se udrží až 2 měsíce.

Další informace můžete čerpat v publikacích týkajících se laboratorních praktik či prvoků a bezobratlých obecně:

Jak provést samotný pokus s toxickým přípravkem Savo?

Provedení pokusu je velice jednoduché. Připravte dva shodné senné nálevy. Do jednoho z nich však přidejte přípravek Savo. Sklenice s nálevy označte samolepkami. Po výše popsané době proveďte odběr vzorku pomocí pipety. Kapku roztoku kápněte na podložní sklíčko a přidejte několik vláken vaty, abyste zpomalili pohyb prvoků v nálevu. Mikroskopickým pozorováním zjišťujte přítomnost prvoků ve zkoumaných vzorcích.

Jak látku dávkovat?

Výrobce uvádí, že k dezinfekci pitné vody od mikroorganismů postačí dávkování 20 ml na 1ooo litrů vody. Pokud použijete sklenici o objemu 0,7 l, bohatě postačí 5 ml přípravku.

Je pokus humánní?

Pokud dodržíte popsaný postup, tedy přidáte toxickou látku na počátku pokusu, k rozmnožení prvoků vůbec nedojde, tedy nezpůsobíte záměrnou otravu. Toxická látka bude působit pouze na mikroorganizmy obsažené v biologickém materiálu, který byl základem nálevu. Prvoci jako např. trepky, které v seně přežívají v ochranných obalech, tzv. cystách, se vůbec nevyvinou.

zdroje:

  • ALTMAN, Antonín; LIŠKOVÁ, Eva. Praktikum ze zoologie : Met. příručka pro praktická cvičení zoologie na školách 1. a 2. cyklu. 1. vyd.. Praha : SPN, 1979. 334 s.
  • LANGROVÁ aj. Cvičení ze zemědělské zoologie. 3., upr. vyd.. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, 2002. 156 s. ISBN80-213-0887-7
  • VONDŘEJC, Josef a kol. Zoologické praktikum. Vyd. 1.. Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1994. 256 s. ISBN 80-7042-714-0
  • ROUBAL, Jindřich; ŠTEFL, Karel. Zoologické praktikum : Určeno pro posl. VPŠ.
  • 1. díl, Bezobratlí. 1. vyd.. Praha : SPN, 1957. 161 s.
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/senny-nalev
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku