Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pobytové akce

animace - hlouček

Pobytové akce pro základní školy

Tým projektu EVVOLUCE zve na třídenní pobytové akce pro kolektivy základních škol
  • Výchovné a vzdělávací cíle akcí:
  • Hlavním cílem pobytové akce je nenásilná a atraktivní aplikace vybraných okruhů tzv. průřezových témat. Dalšími cíly programu je pak umožnit žákům a jejich pedagogům vzájemné hlubší seznámení, posílit pocit důvěry, posílit týmového ducha kolektivu, zažít pocit dobrodružství ....

Zamoření

Motivací pobytové akce je řešení kritických situací, které vycházejí z ohrožení skupiny neznámou toxickou látkou. Účastníci odhalují tajemství nelegálního ukládání nebezpečné látky v okolí základny a hledají řešení této situace.

Z hlediska průřezových témat akce sleduje tyto cíle:
Environmentální výchova: Ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje, utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnost prostředí, poskytování znalostí, dovedností a pěstování návyků nezbytných pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
Osobnostní a sociální výchova: Sebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice
Mediální výchova: Tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

Utečenecký tábor

Motivací pobytové akce je přijetí role uprchlíků, kteří se ocitají ve stresové situaci žadatelů o právní ochranu. Během pobytu v táboře se účastníci seznamují s příslušníky dalších kultur a na vlastní kůži si vyzkouší proces žádání o azyl.

Z hlediska průřezových témat sleduje akce tyto cíle:
Výchova demokratického občana: Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost, rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti, prohlubuje empatii.
Multikulturní výchova: Poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobii, diskriminace a rasismu.
Environmentální výchova: Utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnost prostředí, poskytování znalostí, dovedností a pěstování návyků nezbytných pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí

Tajemný svitek

Motivací této pobytové akce je pátrání po záhadných souvislostech ztraceného artefaktu. Úkolem účastníků je rozluštit význam indicií, které jsou inspirovány významnými díly evropských myslitelů a umělců, a přijít tak na stopu vzácnému svitku. Pátrání je navíc zpestřeno kriminální zápletkou.

Výchova k evropským a globálním souvislostem: Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech, vede k poznání a pochopení díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory, kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života, utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.
Osobnostní a sociální výchova: Napomáhá ke zvládání vlastního chování, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.
Environmentální výchova: Utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnost prostředí, poskytování znalostí, dovedností a pěstování návyků nezbytných pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku